Stanovy

Čl. 1. – Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 • Název spolku je: ”Skateboarding Orlová, z. s. ” (dále jen ”spolek”).
 • Sídlem spolku je: Ke Studánce 512, Orlová, 73514.
 • Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
 • Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. 2 – Účel spolku

 • Účelem spolku je podpora rozvoje skateboardingu, longboardingu, ježdění na koloběžkách, kolečkových bruslích, kole, provozování parkouru a dalších nejen adrenalinových sportů (dále jen „Sport“) a také zlepšení podmínek pro provozování sportovních aktivit ve městě Orlová a blízkém okolí. Za tímto účelem bude spolek usilovat o spolupráci s kompetentními orgány města Orlová. Spolek bude rovněž usilovat o propagování Sportu, který také slouží jako prevence kriminality a drogové závislosti mladých.

Čl. 3 – Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 • Podpora rozvoje Sportu v Orlové.
 • Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 • Příprava, poradenství a realizace volnočasových a sportovních aktivit (např. závody, události a akce spojené se Sportem vhodné pro trávení volného času).
 • Další formy činností a konkretizaci činností stanoví zvolený výbor spolku.

Čl. 4 – Členství ve spolku

 • Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.Přihlášku ke členství přijímají členové výboru spolku, kteří také rozhodují o přijetí nového člena spolku.
 • Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

Členství zaniká

 • závažným porušením povinnosti vyplývající z členství.
 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení.
 • rozhodnutím o vyloučení.
 • nedostavením se na tři po sobě jdoucí členské schůze
 • úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.

Člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

Člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku).

čl. 5 – Orgány spolku

 • Statutární orgán spolku je kolektivní – to znamená výbor spolku.

čl. 6 – Výbor spolku

 • Výbor je statutárním a zároveň nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 • Výbor je tříčlenný.
 • Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 • Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 • Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 • Funkční období výboru je pětileté.
 • V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.

Výbor:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 • konkretizuje činnost pro další období.
 • stanovuje výši členských příspěvků.

čl. 7 – Zásady hospodaření

 • Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. 8 – Okolnosti zániku spolku

 • V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 • Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

Závěrečná ustanovení

 • Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.